streep

bernard mazijn

Expertise en ervaring

‘Duurzame ontwikkeling’ is mijn werkveld, ‘leefmilieu’ (incl. klimaatverandering) is de specialisatie. Steevast met linken naar het Globale Zuiden. Binnen dat kader kan ik referenties voorleggen voor de volgende soort opdrachten.

Beleidsvoorbereiding (POL)
Regelmatig stond ik mijn beroepsloopbaan heel dicht bij de ‘decision-makers’. Het was dan mijn taak om beleidsplannen, -nota’s, -instrumenten, enz. voor te bereiden met medewerkers, af te toetsen met stakeholders en politiek te onderhandelen. Anticiperen, vooruit denken, empathisch vermogen … zijn belangrijke eigenschappen om op zo’n momenten het doel te bereiken.

Begeleiding van participatieve processen (PART)
Naast het interactief modereren van workshops en seminaries, werden ook langdurige processen begeleid waar participatie van stakeholders centraal stond. Het creëren van een draagvlak is immers cruciaal voor de doorwerking van beslissingen op middellange termijn. Het gezamenlijk ontwerpen (‘co-design’) is de sleutel tot succes.

Monitoring en Evaluatie (M&E)
Het toepassen van bestaande én het ontwikkelen van nieuwe methoden, technieken en instrumenten met het oog op monitoring en evaluatie behoren momenteel tot mijn voornaamste opdrachten. Het voorwerp (product, proces, programma) en tijdstip (ex-ante, ex-interim, ex-post) hiervan is soms zeer verschillend.

Peer review (PR)
Met het algemene concept van ‘peer review’ van landen (VN, OESO …) in het kader van duurzame ontwikkeling ben ik reeds langer vertrouwd. Niet in het minst wanneer het gaat om ‘Nationale Strategieën Duurzame Ontwikkeling’. In de voorbije jaren  ben ik er – van ver of dichtbij - regelmatig bij betrokken geweest. Soms was het voorwerp van een ‘peer review’ specifiek.

Duurzaamheid-levenscyclusanalyse (LCSA)
Zelf ben ik jaren geleden pionier geweest bij het ontwikkelen en toepassen van de methodologie van de milieugerichte ‘levenscyclusanalyse’ (eind jaren ’80, begin jaren ’90) én de uitbreiding ervan naar duurzame ontwikkeling (tweede helft jaren ’90 tot op vandaag). Dit resulteerde telkens in een sleutelpublicatie. Deze bijdrage tot ontwikkeling van het instrument LCA was gebaseerd op methodologisch onderzoek, geïllustreerd aan de hand van verschillende gevallenstudies. Vandaag zijn we op een punt gekomen waar we kunnen stellen LCSA = E-LCA + S-LCA + LCC.

Maatschappelijk Verantwoord (Ondernemen) (MVO)
Alles start met het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, als individu maar ook als organisatie. Deze laatste term wordt meer en meer gebruikt i.p.v. ‘onderneming’ om aan te duiden dat ook overheden, ngo’s, onderwijsinstellingen, enz. hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten opnemen. ISO 26000 – Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties om hieraan vorm te geven en de Richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) om hierover transparant verslag over uit te brengen, zijn hiervoor uitermate geschikt. Zo heeft heeft mijn expertise en ervaring geleerd.

Strategisch advies (SA)
Ondernemingen zijn een essentieel onderdeel van het ‘middel’ ‘economie’ om duurzame ontwikkeling te bereiken. Zij die geïntegreerd ketenbeheer, rekening houdend met externaliteiten van ecologische, sociale en economische aard, hoog in het vaandel dragen versterken hun positie op (middel-)lange termijn. Al dan niet via aansturing door (publieke) investeringsfondsen ben ik hierbij de laatste jaren meer en meer betrokken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan natuurlijk nooit ver weg, niet ?

Lijst met expertises

(In de lijst met referenties wordt na iedere beschrijving één of meerdere afkortingen toegevoegd: deze verwijzen naar de categorie van ervaring en expertise zoals hierboven beschreven.)

POL - Onderzoek en analyse van de megatrend ‘toenemende schaarste van belangrijke grondstoffen’ en de impact van deze trend op het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs)

Deze opdracht werd mede onder de vleugels van het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw uitgevoerd. Het bestond erin na te gaan wat het risico is op negatief of positief effect op het realiseren van de SDGs in België als grondstoffen zoals metalen, aardolie en zand, evenals bodem voor gebruik, schaars worden. Winter 2018 - Herfst 2018.

LCSA and POL - Life cycle assessment (LCA) in policies, with a focus on sustainable/green public procurement

The aim of the work was to carry out a desk research assignment on the status of usage of Life Cycle Assessment and other related tools in policies worldwide. The research shall identify all policies relevant to LCA and have a special focus on sustainable/green procurement policies. The work was assigned by UN Environment (Life Cycle Initiative). Spring 2018 - Summer 2018.

POL - Évaluation de la politique fédérale des engagements pris dans le cadre de l'agenda à l'horizon 2030 des Nations Unies

Avec l'Institut de Conseil et d'Études en Développement Durable asbl (ICEDD asbl) dans le lead, en collaboration avec l'Institut pour le Développement Durable (en Néerlandais: Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, IDO vzw), le présent porte sur une évaluation de la politique fédérale belge au regard des engagements pris par la Belgique en adoptant les Objectifs de développement durable 2015-2030 des Nations Unies (SDGs). Plus spécifiquement il s’agit de mesurer l’écart entre, d’une part les engagements et projets des autorités fédérales (ministres et services publics fédéraux) identifiés comme relevant d’une démarche de développement durable, et d’autre part la situation souhaitée en 2030 telle qu’elle est décrite au travers des SDGs. Printemps 2017 - Été 2017.

SA - Naar een nieuwe industrialisering van en voor de metaalsector (update)

De data over het profiel van de metaalsector in België en Europa, een opdracht vier jaar geleden uitgevoerd, mede onder de vleugels van het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, op vraag van ABVV Metaal, werden geactualiseerd. Kleinere aanvullingen op het rapport werden ook voorgesteld in voorbereiding van hun volgend vierjaarlijks congres. Winter 2016 - Lente 2017.

POL, PART, SA - Stad Brugge Klimaatneutraal tegen 2050

Deze opdracht werd mede onder de vleugels van het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw uitgevoerd. Het bestond er in het begrip 'klimaatneutraliteit' te definiëren, een vergelijking te maken met andere centrumsteden in Vlaanderen, interactie op te zetten met locale stakeholders en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in de tertiaire sector. Het was een onderzoek voor en een ondersteuning van de werkzaamheden van het Klimaatforum van de Stad Brugge. Winter 2015 - Lente 2016.

POL, SA, EDU for SD - Agro-ecologie als hefboom voor educatie voor duurzame land- en tuinbouw

Er werd meegewerkt, onder de vleugels van het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, aan dit project met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in de lead (en i.s.m. met IdeaConsult). Er werd gezocht naar een referentiekader voor agro-ecologie, de noodzakelijke competenties voor land- en tuinbouweducatie op verschillende niveaus werden uitgediept, formele/non-formele/informele educatie werd onderzocht en beleidsaanbevelingen (ook in een breder kader) werden geformuleerd. Lente 2015 - Lente 2017.

SA, CSR, LCSA, PART - Toetsing van tweedehandsactiviteiten

Mede onder de vleugels van het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, werden op vraag van Oxfam Solidariteit, Departement Tweedehands, de resultaten van onderzoek over drie punten gerapporteerd: 1) Wat is de plaats van tweedehandsactiviteiten binnen de context van duurzame ontwikkeling?, 2) Wat zijn de vermeden ecologische en sociale kosten door de aankoop en het gebruik van tweedehandsproducten? en 3) Waar kan het Departement Tweedehands beter doen op het vlak van duurzame ontwikkeling ? De resultaten zullen worden gebruikt om campagnes verder inhoudelijk te onderbouwen. Ze werden eveneens voorgesteld in het Nederlands en het Frans aan de vrijwilligers in de tweedehandswinkels. Zomer 2014 - Winter 2015.

M&E, CSR - Ontwikkeling van een kwetsbaarheidsinstrument voor bedrijven

Deze opdracht werd, mede onder de vleugels van het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, eveneens uitgevoerd op vraag van ABVV Metaal. Het is de uitwerking van een strategische aanbeveling: ontwikkel en gebruik een instrument om de specifieke kwetsbaarheid van ondernemingen te evalueren. De resultaten kunnen worden gebruikt in de ondernemingsraad van bedrijven om strategische beslissingen te nemen. Lente 2014 - Winter 2015.

SA - Naar een nieuwe industrialisering van en voor de metaalsector

Deze opdracht werd, mede onder de vleugels van het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, uitgevoerd op vraag van ABVV Metaal. Naast het duiden van de betekenis/noodzaak van een kringloopeconomie binnen een context van duurzame ontwikkeling, werd het economische, sociale en ecologische profiel van de metaalsector in België/Vlaanderen geschetst. Een duurzame SWOT-analyse én een specifieke kwetsbaarheidstoets legde de basis om meer concrete maatregelen voor te stellen die de vakbond zelf kan uitvoeren, vragen aan de overheid of met meerdere stakeholders kan opnemen. Ook MLT-processen werden voorgesteld. Het eindrapport is opgeleverd en samengevat; nu wordt het nog toegelicht tijdens een aantal gelegenheden. Herfst 2012-zomer 2013.

> Link: Eindrapport over nieuwe industrialisering van/voor de metaalsector

POL, PART, M&E, CSR - Duurzame evenementen

In opdracht van de Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling werd onder de vleugels van het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw een kernset van sleutelindicatoren ontwikkeld om evenementen (zichzelf) te laten screenen op duurzaamheid. Hierbij werd vertrokken van het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door evenementen zoals uitgedrukt door ISO 26000, GRI Richtlijnen en de ISO 20121. Deze laatste internationale standaarden focussen op evenementen. Vanzelfsprekend werd rekening gehouden met de reeds bestaande nationale/regionale initiatieven, die evenwel vooral op de milieudimensie van duurzame ontwikkeling zijn gericht. Winter-lente 2013. 

M&E - UNEP 'GAP Forum'

The ‘Global Atmospheric Pollution Forum’ is to be seen as overarching initiative which is – inter alia - financially supported by Sida. The purpose of UNEP’s Project was to strengthen inter-governmental networks at the regional scale, to harmonize technical systems, information and assessment processes within and between regions and capacity-building based on them and to promote consensus among stakeholders to underpin emergence of regional, hemispheric and global action. The overall objective of the Project was “to produce a step change in the capacity to reduce the impact of air pollution in developing countries through the enhancement of scientific, technical and political capacity and institutions at the regional and inter-regional.” The ‘Review of Outcomes to Impacts (ROtI)’ method was used and an ‘impact pathway‘ analysis has been developed to assess the outcomes, intermediate states and impacts the Project is contributing to and to evaluate it gainst its success in achieving these. The evaluation covers the period 2007-2010. The evaluation was assigned by the UNEP Evaluation and Oversight Unit in Nairobi (Kenya). Winter-Summer 2012.

> Link: Evaluation of UNEP 'GAP Forum'

CSR, PART and SA - Social responsibility in government organizations through ISO 26000 and GRI

The Belgian federal authorities, via their Public Planning Services (PPS) for Sustainable Development, took the lead to launch a pilot project for governmental organizations. Four public authorities showed their willingness to participate, The Federal Public Services (FPS) Finance, Social Security, Economy and the PPS Sustainable Development itself. The four participating administrations are quite different, already by their respective size. Goal of this pilot project was to support and give guidance to the four participating administrations in the implementation of the ISO 26000 directive as well as the release of a report based on the Global Reporting Initiative (GRI) directives. Undersigned was one of the coaches in the Sustenuto team. The final report has been published in English, French and Dutch. Summer 2011 – Spring 2012.

> Link: Final report of the pilot project

POL - Hernieuwbare energie: kwaliteitsgarantie voor de consument

De Europese richtlijn 2009/28/EG vergt een omzetting in nationaal recht, ondermeer voor wat betreft het artikel 14 § 2. Het betreft de kwaliteitsborging van “apparatuur en systemen voor gebruik van verwarming, koeling en elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen”. In opdracht van de federale overheid, DG Leefmilieu, werd juridisch en technisch nagegaan hoe de omzetting het best zou kunnen gebeuren. Hiervoor werd samengewerkt met een jurist. Winter-Lente 2012.

MVO en SA - Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen

Dit VIONA-onderzoek werd in opdracht van de Vlaamse Overheid - Departement Werk en Sociale Economie uitgevoerd in een samenwerkingsverband met HOWest. De 'vertaling' van ISO 26000 - Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en GRI - Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving was de kern van de opdracht.

> Link: De 'vertaling' van ISO 26000 en GRI naar Vlaanderen

MVO, PART en SA - Duurzaam en transparant ondernemen (2)

De verderzetting van de tweede fase van dit ESF-project (zie hieronder voor de eerste fase) werd in opdracht van de Vlaamse Overheid - Departement Werk en Sociale Economie uitgevoerd. Deskresearch, studiebezoeken en peer reviews brachten een uitdieping van interessante voorbeelden uit andere Europese landen/regio (DK, AT, NL, UK, CAT, F, D). De opdracht werd afgesloten met een exchange event. Vanuit deze studie- en begeleidingsopdracht werden beleidsaanbevelingen geformuleerd en voorstellen van pilootprojecten. Werkgeversorganisaties waren nauw betrokken bij dit ESF-project. Zomer 2011 - Winter 2012.

> Link: MVO Voorbeelden uit andere Europese lidstaten - aanbevelingen

LCSA - Handleiding voor de toepassing van LCC in (duurzame) overheidsopdrachten

De aankoop van een product, dienst of werk gaat altijd gepaard met een prijs die ervoor betaald wordt. Voor een overheid is de aankoopprijs echter maar één kostelement in het hele proces van kopen, gebruiken, beheren en verwijderen. Een levenscycluskost ('Life Cycle Cost') – voor een overheidsdienst - is een raming van alle kosten gekoppeld aan de levenscyclus van een product, dienst of werk die rechtstreeks betaald worden door een overheidsdienst met inbegrip van de externe effecten waarvan voorzien is dat ze in de nabije toekomst zullen worden geïnternaliseerd. Deze handleiding geeft aan hoe tewerk kan worden gegaan zowel op technisch als juridisch vlak. Bijhorend werd een internationale software tool (incl. handleiding) naar het Nederlands en het Frans vertaald. Lente 2011 - Herfst 2011.

> Link: Handleiding en tools voor LCC in (duurzame) overheidsopdrachten

M&E - UNEP-DTIE 'Resource Panel'-project

The International Panel for Sustainable Resource Management, is an overarching UNEP-DTIE initiative which is - inter alia - (financially) supported through EC Grant Agreements. The ‘Review of Outcomes to Impacts (ROtI)’ method was used and an ‘impact pathway‘ analysis has been developed to assess the outcomes, intermediate states and impacts the Project/Initiative is contributing to and to evaluate it gainst its success in achieving these. The evaluation covers preparation (‘establishment of the Resource Panel’) and the implementation of the Project over the period 2006-2009. It has taken place while the Project is still ongoing (2010) and intends to continue for the next couple of years. The evaluation was assigned by the UNEP Evaluation and Oversight Unit in Nairobi (Kenya). Summer-Autumn 2010.

> Link: Evaluation of UNEP/DTIE 'Resource Panel'-project


MVO, PART en SA - Duurzaam en transparant ondernemen (1)
Als eerste fase van een project bij de Vlaamse Overheid - Departement Werk en Sociale Economie, werden via deskresearch interessante praktijkvoorbeelden, methodieken en instrumenten in kaart gebracht in andere 10 EU-lidstaten en een regio. De in het onderzoek voorgestelde selectie moet in een volgende fase meer in de diepte worden onderzocht. Daarbij moet worden nagegaan in welke mate deze buitenlandse initiatieven van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' kunnen gebruikt worden op (haalbaarheid) of van toepassing zijn voor de Vlaamse arbeidsmarkt of ingebed kunnen worden in het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid. Werkgeversorganisaties zijn nauw betrokken bij dit ESF-project. Zomer 2010.

> Link: MVO voorbeelden in andere Europese lidstaten

PART - Sustainable Use of Natural Resources
Moderation of an EU Workshop, organised by BIM-IGBE (Belgium), and an EU Stakeholder Meeting, organised by BIO Intelligence Service (France), on ‘The review of the Thematic Strategy on the sustainable use of Natural Resources’. March and June 2010.

PR and EDU for SD - Lectoraat 'Water & Duurzaamheid'
Externe beoordeling van het lectoraat Water en Duurzaamheid - Hogeschool Zeeland (Nederland). Een externe evaluatiecommissie werd ingesteld voor de beoordeling van het lectoraat Duurzaamheid en Water. De externe beoordeling van het lectoraat Water en Duurzaamheid maakt deel uit van de in het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) opgenomen afspraken met betrekking tot de kwaliteitszorg van onderzoek in het HBO. De commissie had tot taak de kwaliteit van de onderzoekseenheid te toetsen op de uitgangspunten van het kwaliteitszorgstelsel van de Hogeschool Zeeland. Winter 2009.

SA - Advise to 'Cycle Capital Management'
SA – Venture Capital Fund ‘Cycle Capital’ meets Belgian enterprises - preparation and follow-up. As a members of Sustainability Experts Committee of Cycle Capital Management insight is given into global trends and networks are used for the benefit of their investment professionals and their investee companies. June 2009.

> Link: Website of Cycle Capital Management

PR - Assessment of the TNA in Chile
Assessment of the preliminary results of the technology needs assessment (TNA) on adaptation and mitigation to climate change in Chile. Assignment by GTZ, Germany, in support of Corfo, the Chilean Economic Development Agency. The aim of the mission was multiple: to assess the preliminary results of the TNA during a closed workshop; to attend the launch of a new Centre for Renewable Energy; to interact with (different parts of) the administration on the TNA; to lecture at the principal university of Santiago de Chile. August 2009.

> Link: InfoWeek on line - 21 Agosto 2009

EDU for SD - Advisory role at RCE-SNS

In this role April 2009 till 2014) advice is given to the director/coordinator on programme development, structuring the governance, preparing dossiers for funding, etc.The RCE Southern North Sea is part of a global network of Regional Centres of Expertise (RCE) for Education for Sustainable Development, set up in response to the UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD 2005-2014). The main purpose of such centres is to promote Education for Sustainable Development (ESD) and to conduct research into this subject, by translating the DESD objectives into objectives which are adapted to the community in which they operate.

> Link: Website of the RCE-SNS

M&E and PART - Environmental screening tool
Development and testing of a screening tool for environmental effects in the VECO South programme. Assignment by Vredeseilanden (VECO): matrix and manual. This manual is meant as guidance for using the ‘Matrix for involved chain actors’. Matrix and manual are forming together a screening tool for looking at possible environmental effects due to a particular agricultural chain within the context of the VECO South programme. The development of the screening tool has been going through an interactive co-design process with the representatives of VECO in developing countries. Spring-Autumn 2009.

LCA - Reducing the carbon footprint from food.
Technology Transfer for reducing the carbon footprint. The example of cleaner technologies for food processing. Consultancy in subcontract for the assignment by UNEP-DTIE. In this feasibility study attention has been paid to the environmental burdens from food processing in developing countries (cf. the supply side), by linking figures related to the consumption in developed countries (cf. the demand side): it shows an important contribution to environmental problems such as climate change, deforestation etc. In particular the drying process of cash crops seems to contribute considerable to the carbon footprint of the consumer products (coffee, tea, rice,). Therefore different types and sizes of solar dryers have been developed over the past decades. Summer 2008 - Winter 2009.

> Link: Reducing the carbon footprint from food

M&E and PART - Indicators for technology transfer
Developing and testing a set of performance indicators to monitor and to evaluate the effectiveness of the implementation of the technology transfer framework of the UNFCCC. Assigment by the UNFCCC Secretariat. During the assignment, taking up the role of coordinator and co-lead author in a consultancy team, the basis was drafted for 4 different reports of the UNFCCC Expert Group on Technology Transfer to SBSTA and SBI. The work can be characterised as 'participative co-design process'. Spring 2008 - Autumn 2009.

> Link: Final report by the UNFCCC EGTT Chair